BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BNN-KH
V/v báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộtrưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kếhoạch năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổikhí hậu (Thông báo số 1290/TB-BNN-VP ngày 08/3/2013); Vụ Kế hoạch được giaonhiệm vụ lập kế hoạch tổng thể rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ vềứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch tất cả các lĩnh vực củangành để có sự điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Chỉ thị số 809/CT-BNN-KHCNngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc lồng ghép biến đổikhí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình,dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn2011-2015; Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/3/2011 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nôngnghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; đề nghị các đơn vị theochức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá, rà soát việc thực hiện lồngghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH của đơn vị vào chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển ngành, lĩnh vực; trong đó, nêu rõ việc đã hoàn thành, việcchưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn đến năm2015 và dự kiến đến 2020.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo vềBộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân