BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1583/LĐTBXH-LĐVL
V/v Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Bệnh viện Việt Pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Đồng kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất cấp tỉnh.Bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital)

Theo ý kiếncủa Bộ y tế tại công văn số 4415/YT-DTr ngày 25/2/2003 về việc Bệnh viện ViệtPháp (FV Hospital) có đủ điều kiện khám cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho ngườinước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bộ Laođộng-Thương binh và xã hội đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Banquản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất các Tỉnh khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phéplao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tại ViệtNam mà có giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital), số06- Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh cấp thìđược chấp thuận để xem xét cấp giấy phép lao động. Giấy chứng nhận sức khoẻphải theo đúng các nội dung của mẫu giấy chứng nhận sức khoẻ kèm theo công vănsố 101/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/01/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

Bộ Laođộng-Thương binh và xã hội thông báo để cơ quan biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng