BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1583/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc khi thực hiện Luật thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 155/HQLS-NVngày 5/2/2009 và công văn số 364/HQLS-NV ngày 13/3/2009 của Cục Hải quan tỉnhLạng Sơn về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục II, Phần ĐThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiếtvề thuế GTGT, thì: Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2009.

Do đó, các dự án đầu tư nhậpkhẩu hàng hóa có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/1/2009 phải thực hiện theoquy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC

Đối với các tờ khai nhập khẩu từngày 1/2/2009 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định tạiThông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệngiảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khókhăn; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hóa trong Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông