BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1583/TCT-DNNN
V/v: xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được Phiếuchuyển hồ sơ ngày 6/4/2007 do Tổng cục Hải quan chuyển đến về việc xóa nợ thuếnhập khẩu và các khoản phải nộp NSNN của Công ty khai thác và dịch vụ thủy sảnCà Mau. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 củaBộ Tài chính quy định thủ tục hồ sơ, trình tự giải quyết xóa nợ thuế và cáckhoản phải nộp NSNN đối với DNNN chuyển sang Công ty cổ phần, đề nghị Công ty cổphần chế biến dịch vụ thủy sản Cà Mau bổ sung các hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị của Cục thuếtỉnh Cà Mau (kèm theo phục lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số32/2002/TT-BTC ).

- Quyết toán thuế; Biên bản kiểmtra quyết toán thuế đến thời điểm cổ phần hóa.

- Báo cáo tài chính của doanhnghiệp có số lỗ lũy kế đến thời điểm cổ phần hóa.

- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sảnxuất kinh doanh (theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ).

- Trường hợp Công ty cổ phần Khaithác và Dịch vụ thủy sản Cà Mau đã nhận bàn giao vốn từ DNNN thì bổ sung Biênbản bàn giao vốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tycổ phần khai thác và dịch vụ thủy sản Cà Mau biết, liên hệ với Cục thuế tỉnh CàMau để lập hồ sơ theo đúng trình tự quy định tại điểm 1.3 mục IV phần B Thôngtư số 32/2002/TT-BTC nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Cà Mau
- Tổng cục Hải quan
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến