BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1583/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 980/CT .THDT ngày 20/3/2006của Cục thuế tỉnh Long an về chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Tại Mục I Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng chịu thuế thu nhập từchuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là: “Thu nhập từ hoạt độngchuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của tổ chức kinh doanh hànghóa, dịch vụ (gọi tắt là tổ chức kinh doanh)… phải chịu thuế thu nhập từ chuyểnquyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”

Tại khoản 5 Điều 41 Chương V Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định:“Trong quá trình sử dụng đất, những trường hợp sau đây phải được cấp mới giấychứng nhận quyền sử dụng đất: …Khi người sử dụng đất cho thuê, cho thuê lạiquyền sử dụng đất trong khu công nghiệp; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụngđất đã có hoặc để xây dựng nhà xưởng, cơ sở dịch vụ công nghệ cao và sản xuất,kinh doanh sản phẩm công nghệ cao trong khu công nghiệp cao; cho thuê, cho thuêlại quyền sử dụng đất trong khu phi thuế quan và khu công nghiệp, khu giải tríđặc biệt, khu du lịch trong khu thuế quan của khu kinh tế (gọi là cho thuê, chothuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp)”

Căn cứ vào quy định trên, công ty TNHH TM-TK-XDPhú Mỹ cho Công ty TNHH Lê Long thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạtầng trong khu công nghiệp thì Công ty Lê Long phải làm thủ tục để được cấp mớigiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Công ty Phú Mỹ phải nộp thuế thu nhập đối vớikhoản thu nhập thu được từ hoạt động chuyển quyền thuê đất nêu trên theo quyđịnh của pháp luật.

2. Tại Khoản 2 Điều 31 Chương VIII Luật thuế thunhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội quy định: “Bãi bỏquy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở kinh doanh quy định tạiLuật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của cơsở kinh doanh phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này”

Tại khoản 1 Điều 50 Chương VII Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Bãi bỏ các quy định về thuế chuyển quyềnsử dụng đất đối với cơ sở kinh doanh tại Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sửdụng đất”

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức kinh doanh gópvốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất với các tổ chức, cá nhân trong nước vànước ngoài thì không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức kinh doanh gópvốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất với các tổ chức, cá nhân trong nước vànước ngoài thì không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương