BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584 /BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án xâydựng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 217/BQL-KHTH ngày 24/6/2014của Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định về việc điềuchỉnh lương nhân công trong giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợpđồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 38 Nghị địnhsố 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xâydựng thì tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp việc bàngiao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục liênquan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bênnhận thầu gây ra. Do đó, trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài dolỗi của Chủ đầu tư (chậm bàn giao mặt bằng) như nêu tại công văn số217/BQL-KHTH thì chủ đầu tư phải điều chỉnh lại tiến độ thực hiện hợp đồng vàthời hạn của hợp đồng tính từ khi gia hạn đến khi các bên hoàn thành các nghĩavụ theo hợp đồng và phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Khi điều chỉnh tiến độkhông làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏathuận và thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng làmkéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điềuchỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trongthời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuậncủa hợp đồng. Do đó, nếu thời điểm chủ đầu tư phê duyệt bổ sung lương nhân công,máy thi công (phần nhân công) theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP vào giá trị hợpđồng cho phần khối lượng đã thực hiện của nhà thầu như nêu tại văn bản số217/BQL-KHTH nằm trong thời gian gia hạn hợp đồng thì việc phê duyệt trên làphù hợp.

Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp và PTNT tỉnhNam Định căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh