VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------------------
Số: 1584/VPCP-QHQT
V/v: Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận dự án do tổ chức phi chính phủ MAG/Anh viện trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 446/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 01 năm 2012) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và triển khai dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và triển khai dự án 'Dò tìm và xử lý bom, mìn và vật liệu chưa nổ, giai đoạn IV', trị giá 3.246.365 USD, thực hiện trong giai đoạn 2012-2014, do tổ chức phi chính phủ Mines Advisory Group, quốc tịch Anh, viện trợ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội để hoàn thiện văn kiện dự án và chỉ đạo triển khai, thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP (để b/c);
- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G. 26
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ