BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585 /BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm Phát triển HạTầng Kỹ Thuật TP Đà Lạt

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 140/PTHTKT ngày 03/7/2014của Trung tâm Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Đà Lạt về việc hướng dẫn điềuchỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theocác nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật cóliên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 140/PTHTKT thì hợp đồng giữacác bên được ký trước ngày Quyết định 1095/QĐ-BXD ngày 04/9/2008 của Bộ Xâydựng về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng có hiệu lực và trong hợp đồng các bên có quy định: “phương pháp điềuchỉnh giá được xác định theo phương pháp mà nhà thầu nêu trong hồ sơ dự thầu,thống nhất qua thương thảo hợp đồng và phù hợp với quy định của nhà nước”. Dođó, việc tiếp tục áp dụng quy định về chỉ số giá cơ bản Lo, Eo, Mo,.. theoThông tư số 06/2007/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp.

Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Đà Lạt căncứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh