TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHHMaeda Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 19 Vincom center 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM
Mã số thuế: 0305412368

Trả lời vănbản số 2015- 01/MVC ngày 06/01/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hànghoá, dịch vụ;

Căn cứ Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khỏan 1,Khỏan 2 và Khỏan 3 Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Có hoá đơn GTGThợp pháp của hànghoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩuhoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tàichính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân ViệtNam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoánhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hànghoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đãcó thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toánqua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoảncủa bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bênbán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổchức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quyđịnh của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu,nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hìnhthức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từtài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhânhoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tưnhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơquan thuế).

.….”

+ Tại Khoản 4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định các trường hợp thanh toán khôngdùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

“Trường hợp hàng hoá, dịchvụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng(bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng chobên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanhtoán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể tronghợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhânđang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khithực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanhtoán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuếđối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơnthuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy địnhcụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá,dịch vụ mua vào.

…”

Căn cứ Khoản6, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế sửa đổi Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

...

b) Sửa đổi, bổsung khổ đầu Khoản 3 Điều 15 như sau:

“Chứng từthanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiềntừ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua vàtài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quanthuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoảntiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tạicác tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợpvới quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷnhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) vàcác hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên muathanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanhnghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủdoanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng kýgiao dịch với cơ quan thuế)”.

...”.

Trường hợp theo trình bày Công ty dự kiến ký hợpđồng với Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (viết tắt là SPVBHCM) trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thiết kế và xây dựngcho hai Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Chi nhánh Công ty nước giảikhát Suntory Pepsico Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh và Chi nhánh Công ty nước giảikhát Suntory Pepsico Việt Nam tại miền Trung), tại hợp đồng đã xác định chủ đầu tư là SPVB HCM vàtheo thoả thuận tại hợp đồng hoá đơn sẽ phát hành cho các Chi nhánh nhưng việc thanh toán cho Công ty sẽ do SPVB HCMthực hiện qua ngân hàng thì khi dịch vụ hoàn thành, Công ty lập hóa đơn cho cácChi nhánh (hoá đơn mang tên, địa chỉ,mã số thuế Chi nhánh). Các hoá đơnnày Chi nhánh trực thuộcđược kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu cóchứng từ thanh toán qua ngân hàng của Công ty SPVB HCM thanh toán cho Công ty theo thoả thuận tại hợpđồng.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
-
Lưu: HC, TTHT.
50_ 1072 (07/01/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga