TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1585/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ xe ôtô khuyến mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội

Trả lời Công văn số 177/HABECO-TCT ngày 6/5/2005của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc xin ý kiến giảiquyết thuế trước bạ trả thưởng khuyến mại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ đã quy định tại Điều 1: “Các tài sản quy định dưới đâyphải chịu lệ phí trưóc bạ khi đăng ký quyền: … Tôtô, kể cả khung, tổng thànhmáy”; và tại Điều 3: “Tài sản là hàng hóa được phép kinh doanh của các tổ chức,cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, quyền sửdụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì cũng không phải kê khai, nộp lệ phítrước bạ theo quy định của Nghị định này”

Như vậy, xe ôtô VIOS NCP42L-EEMGKU của Tổng côngty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thuộc diện phải chịu lệ phí trước bạ khiTổng công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩmquyền. Nhưng trong trường hợp này, Tổng công ty không sử dụng chiếc xe ôtô nàylàm tài sản của Tổng công ty mà dùng như một loại hàng hóa để trả thưởng. Tổngcông ty đã mua ôtô của Công ty liên doanh TOYOTA sau đó xuất kho (có hóa đơnGTGT ghi rõ là hàng khuyến mại không tính tiền) cho người trứng thưởng là ôngBùi Quý Long, nên Tổng công ty không phải nộp lệ phí trước bạ đối với chiếc xeôtô nêu trên; Ông Bùi Quý Long phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký sở hữu, sửdụng.

Đề nghị Tổng công ty liên hệ với Cục Thuế địaphương nơi đăng ký để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (HC), TS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương