BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1586/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: khôi phục việc đưa lao động
sang làm việc tại Đài Loan

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội (HAPEXCO)

Liên quan đến việc tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Công ty tại công văn số 2938/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27/8/2004, căn cứ tình hình thực tế thị trường lao động Đài Loan và khả năng đưa lao động sang Đài Loan làm công việc thuộc lĩnh vực công xưởng của Quý Công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cho phép khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý Công ty kể từ ngày 30/5/2005. yêu cầu Quý Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ngoài nước; tích cực tham gia công tác vận động, tìm kiếm và đưa nhanh số lao động bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước; chủ động khai thác các đơn hàng thuộc lĩnh vực công xưởng, bệnh viện nhằm gia tăng nhanh số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Quý Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục QLLĐNN (03 bản);
- Cơ quan chủ quản doanh nghiệp;
- Ban QLLĐ tại Đài Loan;
- Lưu VT, QLLĐNN.

T/L BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hòa