BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15862/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua tại một số tỉnh, thành phố,các doanh nghiệp kinh doanh phát triển nhà và đô thị được giao đất để đầu tưphát triển đô thị. Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố đã quy định doanhnghiệp phải giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố một phần nhất định diệntích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc nhà thương phẩm) để Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố phục vụ cho các đối tượng xã hội hoặc bán đấu giá thu vàoNgân sách Nhà nước. Sau khi bàn giao trả Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, mộtsố địa phương thực hiện bồi hoàn cho doanh nghiệp theo chi phí đầu tư cho diệntích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố, tuy nhiên có địa phương quy định khôngbồi hoàn chi phí nêu trên cho doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Công văn số 7069/VPCP-KTTH ngày 21/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việchạch toán các khoản chi phí đầu tư đối với phần diện tích đất mà các doanhnghiệp đầu tư kinh doanh nhà phải chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố không được bồi hoàn, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà được giaođất để thực hiện dự án phát triển nhà và đô thị có quyết định bằng văn bản củaUỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc phải chuyển giao không bồi hoàn choUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố một phần nhất định diện tích đất đã xây dựng cơsở hạ tầng (hoặc nhà thương phẩm).

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà bao gồm:các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, doanh nghiệp đầu tư xâydựng nhà để bán.

2. Xác định chi phí hợp lý tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

Các chi phí liên quan đến phần diện tích đất bàngiao hoặc cơ sở vật chất không bồi hoàn cho tỉnh, thành phố theo quy định củaUBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW được hạch toán vào chi phí hợp lý để tínhthuế thu nhập doanh nghiệp nếu thoả mãn các điều kiện sau:

- Khoản chi phí doanh nghiệp thực chi có chứngtừ cho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố của dự án phát triểnnhà, đô thị nhưng Uỷ ban không hoàn trả chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

- Khoản chi phí cho phần diện tích đất bàn giaotrả tỉnh, thành phố của dự án phát triển nhà, đô thị là một phần chi phí của dựán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phải chi theo đúng chế độtài chính hiện hành.

- Doanh nghiệp phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từđối với chi phí đầu tư diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố theo quyđịnh; Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Biên bản bàn giao trả quỹđất cho cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ liên quan khác chứng minh. Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố không bồi hoàn cho phần diện tích đất bàn giao trảtỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh thànhphố trực thuộc Trung ương được biết. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báocáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn