BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15862/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừaqua tại một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh phát triển nhà vàđô thị được giao đất để đầu tư phát triển đô thị. Ủy ban nhân dân một số tỉnh,thành phố đã quy định doanh nghiệp phải giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố một phần nhất định diện tích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc nhà thươngphẩm) để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phục vụ cho các đối tượng xã hộihoặc bán đấu giá thu vào Ngân sách Nhà nước. Sau khi bàn giao trả Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố, một số địa phương thực hiện bồi hoàn cho doanh nghiệp theochi phí đầu tư cho diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố, tuy nhiên có địaphương quy định không bồi hoàn chi phí nêu trên cho doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7069/VPCP-KTTH ngày 21/10/2008của Văn phòng Chính phủ về việc hạch toán các khoản chi phí đầu tư đối với phầndiện tích đất mà các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà phải chuyển giao cho Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố không được bồi hoàn, Bộ Tài chính hướng dẫnnhư sau:

1. Đối tượng ápdụng:

Các doanh nghiệpđầu tư kinh doanh nhà được giao đất để thực hiện dự án phát triển nhà và đô thịcó quyết định bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc phảichuyển giao không bồi hoàn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố một phần nhấtđịnh diện tích đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng (hoặc nhà thương phẩm).

Các doanh nghiệpđầu tư kinh doanh nhà bao gồm: các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng khuđô thị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà để bán.

2. Xác định chiphí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Các chi phí liênquan đến phần diện tích đất bàn giao hoặc cơ sở vật chất không bồi hoàn chotỉnh, thành phố theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW được hạchtoán vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn các điềukiện sau:

- Khoản chi phídoanh nghiệp thực chi có chứng từ cho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh,thành phố của dự án phát triển nhà, đô thị nhưng Ủy ban không hoàn trả chi phíđầu tư cho doanh nghiệp.

- Khoản chi phícho phần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố của dự án phát triển nhà,đô thị là một phần chi phí của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyđịnh và phải chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

- Doanh nghiệpphải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với chi phí đầu tư diện tích đất bàn giaotrả tỉnh, thành phố theo quy định; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố, Biên bản bàn giao trả quỹ đất cho cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờliên quan khác chứng minh Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố không bồi hoàn chophần diện tích đất bàn giao trả tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chínhthông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết.Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đểđược giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT (VT; CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn