BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1586TCT/DNNN
V/v: hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH sản xuất và xây lắp công nghiệp Nam Việt

Trả lời công văn số 0205/CV-NV ngày23/5/2005 của Công ty TNHH sản xuất và xây lắp Nam Việt về việc hướng dẫn thủtục hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “1- Thuế suất 0%: ápdụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các côngtrình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất …”.

- Tại điểm 7 Thông tư số84/2004/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện, thủ tục đối với hoạt động xâydựng, lắp đặt các công trình của doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuếGTGT đầu vào phải có: Hợp đồng ký giữa cơ sở cung cấp dịch vụ và doanh nghiệpchế xuất, phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng theo quy định tại điểm1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty thực hiện thi công xây lắp công trình điện cho doanh nghiệp chếxuất là Công ty TNHH SUMIDENSO VIETNAM, thì công trình này được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0%, được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào nếu có đủ điều kiện,thủ tục theo quy định tại điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, không cầnphải có tờ khai hải quan xác nhận vật tư sử dụng cho công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH sản xuất và xây lắp công nghiệp Nam Việt được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc