BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1588/BGTVT-TC
V/v dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA 7 và Ban QLDA đường bộ 4.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 710/CĐBVN-TC ngày04 tháng 3 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về trình duyệt chi phí quản lý dựán năm 2009 của Ban quản lý dự án 7 và Ban quản lý dự án đường bộ 4. Căn cứ vàoquy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốnngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về dự toán chi quản lý dựán năm 2009 của Ban quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án đường bộ 4 như sau:

1. Về nguồn kinh phí quản lý dự án:

- Thống nhất theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam là Banquản lý dự án 7 quản lý 13 dự án với nguồn kinh phí quản lý dự án được sử dụnglà khoảng 80 tỷ đồng và các dự án của Ban đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tưtrong năm 2009.

- Về Ban quản lý dự án đường bộ 4: Các dự án của Ban quản lýdự án 4 đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2009. Tuy nhiên trong số 5dự án với nguồn kinh phí được sử dụng là khoảng 29 tỷ đồng, theo báo cáo của CụcĐường bộ Việt Nam thì dự án xây dựng cải tạo quốc lộ 8A đoạn Km0-Km37 chưa cóđủ cơ sở xác định nguồn kinh phí quản lý dự án. Ngoài ra, theo báo cáo của Banquản lý dự án đường bộ 4 thì đơn vị còn ký 07 hợp đồng quản lý, giám sát các dựán với các Chủ đầu tư là Khu quản lý đường bộ IV, Ban quản lý dự án 2 và cácđơn vị khác.

- Để có đủ cơ sở về nguồn kinh phí cho việc thẩm tra, phêduyệt dự toán chi phí quản lý dự án cho các Ban quản lý dự án, yêu cầu CụcĐường bộ Việt Nam rà soát chi tiết, phân bổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phùhợp, cân đối đảm bảo có nguồn kinh phí quản lý dự án để sử dụng cho các nămtiếp theo.

2. Về dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án đường bộ 4đã lập dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 trên cơ sở số liệu chi thực tếnăm 2008. Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC để hướng dẫn các Ban lập kế hoạch các khoản chi phí đúng khoản mục và hướng dẫnđơn vị chi đúng chế độ quy định. Tuy nhiên qua xem xét cần phải rà soát điềuchỉnh lại một số khoản chi sau:

- Theo báo cáo của đơn vị, đến thời điểm hiện tại các Banquản lý dự án chưa được duyệt định biên và quỹ lương kế hoạch cho năm 2009, dovậy Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm duyệt các khoản nêu trên và khoản tríchnộp theo lương trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2008 cho phù hợp, đảm bảo chặtchẽ trong công tác quản lý. Khi có định biên và quỹ lương kế hoạch năm 2009được duyệt chính thức, Cục yêu cầu các Ban quản lý dự án trình duyệt dự toánchính thức làm cơ sở thực hiện.

- Về khoản chi phí thanh toán dịch vụ công cộng: đối vớikhoản chi cho phương tiện đi lại phải cân đối rà soát số lượng xe hiện có vàtiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chi phí sử dụng xe ô tô cho phùhợp. Không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tô được thu hồi từ dự án kết thúcđã có quyết định của Bộ Giao thông vận tải thu hồi bán đấu giá thu tiền nộpngân sách nhà nước.

- Về việc thuê mướn trụ sở làm việc và văn phòng hiệntrường: Cần rà soát việc thực hiện các thủ tục thuê trụ sở làm việc theo quyđịnh tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ vànhu cầu sử dụng văn phòng hiện trường để duyệt dự toán chi phí trên nguyên tắcđảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

- Các khoản chi phí sửa chữa tài sản, mua sắm tài sản phụcvụ quản lý phải lập dự toán chi tiết, chi thông tin tuyên truyền của các Bantheo đúng quy định, không đăng quảng cáo.

- Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thựchiện chi tiêu các khoản mục chi trong dự toán chi phí quản lý dự án theo đúngquy định tại Thông tư 117/2008/TT0 BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo hoạt động quản lý dự án cho các đơn vị, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩmđịnh và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án7 và Ban quản lý dự án đường bộ 4 theo đúng quy định. Khi báo cáo Bộ Giao thôngvận tải để thẩm định chi phí quản lý dự án cần gửi kèm đầy đủ hồ sơ chi tiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 7;
- Ban QLDA đường bộ 4;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường