BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/BNN-TY
V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, từ đầu năm 2021 đến ngày 15/3/2021, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan trên phạm vi rộng, cụ thể: (i) Bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra 59 ổ dịch tại 42 huyện của 20 tỉnh, thành phố với số gia cầm tiêu hủy trên 149.000 con; (ii) bệnh Dịch tlợn Châu Phi đã xảy ra 279 ổ dịch tại 104 huyện của 31 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy trên 4.700 con; (iii) bệnh Lở mồm long móng đã xảy ra 41 ổ dịch tại 20 huyện của 12 tỉnh với tổng số gia súc mắc bệnh là 1.162 con; (iv) bệnh Viêm da ni cục đã xảy ra 354 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố với tng số 5.464 con trâu, bò mc bệnh, 468 (8,6%) con chết, buộc phải tiêu hủy; (v) kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm bệnh nêu trên lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia súc, gia cầm; (vi) tổng đàn vật nuôi lớn, nhất là đàn gia cầm với gần 500 triệu con, trong khi chăn nuôi nhlẻ chiếm tỷ trọng lớn; (vii) thời tiết bất lợi to điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh và véc tơ truyền bệnh phát triển; (viii) gia tăng buôn bán, vận chuyển động vật, sản phm động vật. Do đó, nguy cơ các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục xảy ra và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.

Để chủ động phòng, ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp của địa phương tchức thực hiện:

1. Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh đtiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 30/3/2021.

2. Nội dung thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư s07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó tập trung và lưu ý những nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phi hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các Sở, ngành của địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp trin khai thực hiện; bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; lưu ý kinh phí mua hóa cht tiêu diệt các loại véc tơ truyn bệnh, nht là véc tơ truyền bệnh Viêm da nổi cục.

- Những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mđộng vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tchức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.

- Chính quyền địa phương chđạo tchức áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý.

- Cơ quan kim dịch động vật phối hợp chặt chvới các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khu tham mưu cho Ban qun lý ca khẩu tchức áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng các phương tiện vận chuyn động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

- Chính quyền cấp xã tổ chức các đội tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu,..; việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,...

3. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chng dịch bệnh theo quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, các Chương trình, Kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, chỉ đạo; đặc biệt trú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các dịch khi mới phát hiện, ở phạm vi hẹp; báo cáo dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai "Tháng tng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" theo các nội dung và thời gian nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng (đ
b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi
, TTKNQG (đ t/h);
- S
NN&PTNT, Cơ quan qun lý chuyên ngành thú y các tnh, tp trực thuộc TW (đ t/h);
- Lưu: VT, TY
.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến