BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
V/v: xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Phúc đáp công văn số 3108/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
1. Về khai báo tỷ giá: Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 3 đã chỉnh sửa để cho phép cảnh báo cho công chức chấp nhận hoặc từ chối tại màn hình kiểm tra sơ bộ. Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị thực hiện.
2. Về khai hải quan điện tử đối với loại hình gia công chuyển tiếp:
- Về nội dung vướng mắc giao diện tờ khai của loại hình gia công chuyển tiếp không có thẻ (tab) đề xuất khác của doanh nghiệp mặc dù phía doanh nghiệp có khai báo: Tổng cục Hải quan sẽ hiệu chỉnh chương trình trong phiên bản nâng cấp tiếp theo.
- Về nội dung vướng mắc trên tờ khai hải quan điện tử in không thể hiện thông tin về người chỉ định giao hàng, người chỉ định nhận hàng: Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc và sẽ hiệu chỉnh phần mềm
3. Về thực hiện công văn 5234/TCHQ-CCHĐH ngày 09/09/2010:
- Về việc yêu cầu Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu fax tờ khai hải quan điện tử in để đối chiếu:
Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp chương trình để có thể hiển thị các tờ khai trên hệ thống. Đối với trường hợp có nối mạng nhưng không thấy tờ khai trên hệ thống, đề nghị đơn vị báo cáo từng trường hợp cụ thể về Tổng cục Hải quan để làm rõ nguyên nhân.

>> Xem thêm:  Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 5780/TCHQ-CCHĐH , 4984/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2011, Quyết định 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 hướng dẫn thực hiện giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị đơn vị thực hiện.
- Về việc công văn 5234/TCHQ-CCHĐH mâu thuẫn với Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 2396/QĐ-TCHQ :
Điểm 2, Khoản VII, Mục 1, Phần 1 Quyết định 2396/QĐ-TCHQ và Điều 26 Thông tư 222 hướng dẫn việc giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp khu vực giám sát có nối mạng và không nối mạng với Hệ thống. Công văn 5234/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thêm trong trường hợp khu vực giám sát có nối mạng với Hệ thống nhưng không nhìn thấy tờ khai.
Vì vậy, công văn 5234/TCHQ-CCHĐH không mâu thuẫn với Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 2396/QĐ-TCHQ.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Cục CNTT&TKHQ
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?