BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1588 TCT/NV7
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Xí nghiệp sản xuất sợi PP

Trả lời công văn số 18/CVIXN ngày 24/4/2003 của Xí nghiệp sản xuất sợi PP (trực thuộc Công ty lương thực thực phẩm Sóc Trăng) về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm sợi PP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.16-Mục II-Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì “lưới, dây, giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Do đó, trường hợp Xí nghiệp sản xuất sợi PP chuyên dùng cho gia công dây giềng và lưới đánh cá phục vụ cho ngành thuỷ sản thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp Xí nghiệp có sản xuất các loại PP khác thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương