BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/TCT-TVQT
V/v hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuếtỉnh Lâm Đồng

Thực hiện phương án sắp xếp lại, xửlý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Tàichính phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BTC ngày 22/4/2013; Quyết định số 976/QĐ-BTC ngày 04/5/2013 và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 5472/BTC-KHTC ngày 04/5/2013, theo đó:

- Điều chuyển 06 cơ sở nhà, đất với3.625,60 m2 đất và 1.276,43 m2 nhà là trụ sở làm việc cũcủa các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng sang Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồngquản lý, sử dụng theo quy định (có bản photocoppy kèm theo).

- Giữ lại 38 cơ sở nhà, đất với31.333,78 m2 đất và 20.117,44 m2 nhà để tiếp tục sử dụnglàm trụ sở làm việc cho các đơn vị thuộc Cục Thuếtỉnh Lâm Đồng (cóbản photocoppy kèm theo).

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục ThuếtỉnhLâm Đồng triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đối với các cơ sở nhà, đất đượcgiữ lại tiếp tục quản lý sử dụng: Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan,đơn vị quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thực hiện rà soát, kiểm tra và phốihợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà,đất theo quy định.

- Đối với các cơ sở nhà, đất điềuchuyển: Cục Thuế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân và các Sở chức năng củatỉnh Lâm Đồng để thực hiện điều chuyển theo đúng phương án đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt, hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản bàn giao theo quyđịnh.

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu