VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1588/VPCP-QHQT
V/v Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tài trợ của Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 50/TTr-BHVTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2007 và công văn số 398/BVHTTDL-TV ngày 14tháng 02 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tàitrợ của Hàn Quốc thông qua cơ quan phát triển du lịch bền vững (ST-EP) thuộc tổchức du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) chủ trì để xây dựng 02 thư việnquy mô nhỏ tại 02 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Tây, trị giá mỗi thư viện khoảng20.000 USD-40.000 USD.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với 02 tỉnh BàRịa-Vũng Tàu và Hà Tây tiếp nhận sử dụng nguồn tài trợ trên có hiệu quả và đúngquy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc