TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15887/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Cầu Giấy

Trảlời công văn số 234/CCT-HTr ngày 16/1/2015 của Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy hỏivề thuế GTGT đối với hàng hóa là ngô hạt sấy và sắt lát, Cục Thuế TP Hà Nội cóý kiến về nguyên tắc như sau:

-Căn cứ khoản 1 Điều 4; khoản 5 Điều 5; khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn:

"Điều4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

1.Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hảisản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâunhập khẩu.

Cácsản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấykhô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảoquản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theophương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặcngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Điều5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

5.Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanhthương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dònggiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạchbỏ.

Trườnghợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanhvà các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuếsuất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này

Điều10. Thuế suất 5%

5.Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉqua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫntại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sảnphẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo,ngô, khoai, sắn, lúa mỳ "

-Căn cứ công văn số 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫnvề thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt.

"1. Đối với sản phẩm trồng trọt đã xay, sấy khô:

Theoquy định của Luật thuế GTGT hợp nhất và văn bản hướng dẫn Luật, sản phẩm trồngtrọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường củatổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Việcxác định sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại điểm a, b1 khoản 3Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt như sau:

"3.Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt (các sản phẩm câytrồng, sản phẩm từ cây trồng); sản phẩm chăn nuôi (... ...); lâm sản, thủy sản,hải sản (... ... ...) tại các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18của Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này thực hiện nhưsau:

a)Trường hợp là các sản phẩm chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ quasơ chế thông thường, bao gồm các sản phẩm: mới được làm sạch, phơi, sấy khô,tách hạt, tách cọng, cắt, xay (trừ sản phẩm đã xay thuộc Chương 9, 10, 11, 12của danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này), băm,bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt; đóng hộp kín khíhoặc được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảoquản bằng khí sun/uro: bảo quản theo phương thức cho hoá chất để tránh thốirữa, bảo quản bằng muối (ướp muối, ngâm nước muối), bảo quản ngâm trong dungdịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác hoặc hình thức bảo quảnthông thường khác, thực hiện theo mức thuế suất (*, 5) ghi cụ thể tại Biểu thuếgiá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các trường hợp được nêutại điểm b khoản này.

..............

-Điểm b1 khoản3 Điều 4 Thông tư số 83/20]4/TT-BTC hướng dẫn "doanh nghiệp, hợp tác xãnộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống cho doanh nghiệp, hợp tác xã ởkhâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.Trên hoá đơn giá trị gia tăng, ghi dòng giá bán là giá không có thuế giá trịgia tăng, dòng thuế suất và thuế giá trị gia tăng không ghi, gạch bỏ.

Vídụ: ....lúa (thóc) xay xát ra gạo, gạo đã qua công đoạn đánh bóng; phế phẩm,phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm, trấu,cám, đầu tôm vỏ tôm, đầu cá, xương cá, nội tạng và phế phẩm thu được sau giếtmổ khác của động vật, mỡ tươi đều là sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị giatăng ở khâu kinh doanh thương mại."

-Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn "Sản phẩm trồngtrọt, chăn nuôi thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bánra và ở khâu nhập khẩu dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vậtnuôi khác (gọi chung là thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế giátrị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng."

Căncứ quy định nêu trên, các sản phẩm trồng trọt ( ngô hạt sấy, sắn lát ) thuộcChương 9, 10, 11, 12 của danh mục Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số83/2014/TT-BTC được xác định là sản phẩm chưa qua chế biến thành sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Căncứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ bán ngô, sắn chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường (ngô hạt sấy và sắn lát ) cho doanh nghiệp, hợp tácxã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nếu báncho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khácthì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% theo hướng dẫn tạiKhoản 5, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

CụcThuế TP Hà Nội trả lời Chi cục Thuế Cầu Giấy biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến