BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1589/BGTVT-TC
V/v quản lý sử dụng vốn ứng công trình dự án và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ.

Thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng cũng như tạođiều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển kinh doanh khối doanh nghiệp, thời gianvừa qua nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, xử lý khó khăn cho doanhnghiệp như: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày23/01/2009 về việc hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàngđể sản xuất kinh doanh, Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hànhQuy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại, Quyết địnhsố 16/2009/QĐ-TTG ngày 21/01/2009 ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thựchiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháogỡ khó khăn đối với doanh nghiệp; Ngân hàng nhà nước đã có Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suấtcho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh v.v... BộGiao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ, các Cục quản lýNhà nước chuyên ngành xử lý kịp thời các vướng mắc trong triển khai dự án, chỉđạo các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầutư xây dựng cơ bản để tạo điều kiện về vốn cho các nhà thầu thi công. Tuynhiên, theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước thì tỷ lệ vốn ứngchiếm một tỷ trọng khá cao trên tổng số giải ngân của năm 2008 (theo số liệugiải ngân vốn kế hoạch năm 2008 kéo dài đến 31/01/2009 thì tỷ lệ vốn ứng tronggiải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 44%, trong giải ngân nguồn vốn ngânsách nhà nước là 35,3%), như vậy số dư nợ tạm ứng là khá lớn.

Do vậy, để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án,tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cácđơn vị như sau:

1. Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Chủ đầu tư,các Ban quản lý dự án đôn đốc các đơn vị, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thicông trên hồ sơ để kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành cho các Nhà thầu;Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tiền ứng và thanhtoán của các dự án, công trình do mình được giao quản lý theo đúng chỉ đạo củaBộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5429/BGTVT-TC ngày 17/7/2008 về việc tạmứng hợp đồng xây lắp và quản lý việc sử dụng tiền tạm ứng, thanh toán của dựán; Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tiền tạm ứng và thanh toán của dự ántrái mục đích và báo cáo kết quả về Bộ.

2. Các nhà thầu xây lắp thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạocủa Bộ Giao thông vận tải về việc nghiêm cấm sử dụng nguồn vốn tạm ứng và thanhtoán của dự án trái mục đích, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của dự án. Bêncạnh việc sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn tạm ứng của các dự án,các Nhà thầu xây lắp thuộc Bộ Giao thông vận tải phải tích cực làm việc vớiNgân hàng để được hưởng chính sách kích cầu của Chính phủ thông qua việc khai thácnguồn vốn vay kích cầu có hỗ trợ lãi suất 4% của Chính phủ nhằm đổi mới trangthiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng phảiđảm bảo có hiệu quả và trả được nợ vay Ngân hàng. Yêu cầu các đơn vị khẩntrương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường