BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh công tác xử lý
hàng hóa tồn đọng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và qua kiểm tra công tác xử lý hàng hóa tồn đọng tại một số đơn vị, hiện nay còn tình trạng hàng hóa tồn đọng với số lượng lớn, thời gian tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; thời hạn xử lý hàng hóa tồn đọng chưa kịp thời, chưa đáp ứng về thời gian theo quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với việc thông báo hàng hóa tồn đọng, theo dõi, lưu giữ hồ sơ:

Thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng cho cơ quan Hải quan quy định tại Điều 6 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, yêu cầu doanh nghiệp ký tên, đóng dấu gửi thông báo cho cơ quan Hải quan đảm bảo theo đúng thời hạn quy định; Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đơn vị tham mưu xử lý thực hiện lưu giữ hồ sơ xử lý hàng hóa tồn đọng đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về công tác giám sát, quản lý, lưu giữ hàng hóa tồn đọng:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc bố trí khu vực lưu giữ riêng biệt giữa hàng hóa tồn đọng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về công tác xử lý hàng hóa tồn đọng:

- Đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có phát sinh số lượng hàng hóa tồn đọng lớn: Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho một bộ phận chuyên trách thuộc Phòng hoặc Đội trực thuộc Cục Hải quan chịu trách nhiệm rà soát định kỳ hàng tháng số liệu hàng hóa tồn đọng, tham mưu trình Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố, báo cáo thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng để Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời chỉ đạo, điều hành.

- Chỉ đạo Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ, Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày  05/7/2018 của Bộ Tài chính, khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

4. Về việc thống kê, báo cáo số liệu:

- Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh số liệu hàng hóa tồn đọng, nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo số liệu hàng hóa tồn đọng định kỳ hàng tháng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6421/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2020, việc thống kê, báo cáo phải kịp thi, đảm bảo đúng theo yêu cầu về chế độ báo cáo nêu tại mục 2 công văn số 6421/TCHQ-GSQL dẫn trên. Đồng thời, bổ sung nội dung báo cáo công tác thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại ô số 11 (ô ghi chú), cụ thể:

+ Trường hợp chưa thông báo tìm chủ hàng, ghi tại ô số 11 như sau: “Chưa thông báo tìm chủ hàng”;

+ Trường hợp đã thông báo tìm chủ hàng và còn thời hạn để chủ hàng đến nhận hàng, ghi cụ thể ngày thông báo tìm chủ hàng theo nội dung tại ô số 11 như sau: “Đã thông báo tìm chủ hàng ngày...”;

+ Trường hp đã thông báo tìm chủ hàng và đã hết thời hạn để chủ hàng đến nhận hàng, ghi nội dung tại ô số 11 như sau: “Đã hết thời hạn thông báo tìm chủ hàng”;

- Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên không phát sinh số liệu hàng hóa tn đọng, đgiảm bớt giấy tờ, văn bản báo cáo, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện gửi email thông báo theo nội dung “Cc Hải quan tỉnh/TP... không phát sinh số liệu hàng hóa tồn đọng từ ngày... đến ngày...” về thư điện tử [email protected]

5. Cục Giám sát quản lý về hải quan phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giám sát, quản lý, lưu giữ và xử lý hàng hóa tồn đọng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Hướng dẫn, xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý hàng hóa tồn đọng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xử lý các trường hợp sai phạm, không thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Thanh tra - Kiểm tra;- Cục GSQL về hải quan;- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022