BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1589/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng hạt dưa NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, một số Cục Hải quan các tỉnh phía Bắc trong khi làm thủ tục có vướng mắc về cách phân loại đối với mặt hàng hạt dưa chưa qua chế biến nhập khẩu, nguyên nhân khách quan là cách phân loại mặt hàng này tại Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực trước thời điểm ngày 01 tháng 9 năm 2003 có sự khác biệt so với sau thời điểm ngày 01 tháng 9 năm 2003. Sau khi trao đổi thống nhất với Vụ Chính sách thuế (BTC) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

1. Trước thời điểm 01/9/2003: căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 324/TCTK-QĐ ngày 26/12/1995 của Tổng cục Thống kê, Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hạt dưa chưa qua chế biến nhập khẩu được phân loại vào mã số: 08.11.9000, thuế nhập khẩu ưu đãi 40%.

2. Sau thời điểm 01 tháng 9 năm 2003: căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2003 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hạt dưa chưa qua chế biến nhập khẩu tuỳ theo mục đích sử dụng, có thể phân loại vào các mã số sau đây:

- Loại dùng để gieo trồng, mã số: 12.09.9990, thuế nhập khẩu ưu đãi: 0%.

- Loại chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, mã số: 12.12.9990, thuế nhập khẩu ưu đãi: 10%.

Loại không có cơ sở xác định được dùng để gieo trồng hay chủ yếu dùng làm thức ăn cho người thì phân loại vào mã số: 12.12.9990.

3. Đối với các lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 trở đi, nếu phân loại chưa đúng như hướng dẫn trên thì tiến hành điều chỉnh theo hướng dẫn.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh