BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------------------
V/v: thông tin về Quaternium-15, Formaldehyde và 1,4 Dioxan trong mỹ phẩm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Các Đồng chí Tổng biên tập các Báo, Đài
Cục Quản lý dược nhận được công văn số 395/VKNT-KHTH ngày 22/11/2011 của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm kết quả kiểm tra hàm lượng Quaternium-15, Formaldehyde và 1,4 Dioxan trong các sản phẩm Dầu gội đầu Johnson’s Baby Shampoo.
Cục Quản lý dược xin thông báo kết quả tới các Đồng chí Tổng biên tập như sau:
Các mẫu sản phẩm Dầu gội đầu Johnson’s Baby Shampoo do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu và kiểm tra hàm lượng Quaternium-15, Formaldehyde và 1,4 Dioxan. Kết quả kiểm tra không phát hiện thấy 1,4 Dioxan, hàm lượng Quaternium-15 và Formaldehyde giải phóng nằm trong giới hạn cho phép dùng trong mỹ phẩm và an toàn cho người sử dụng.
Cục Quản lý dược xin thông báo để các Đồng chí Tổng biên tập được biết và thông tin tới các phương tiện thông tin đại chúng.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Đồng chí.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để b/c);
- Trang Thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu VT, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh