BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/BTĐKT-VI
V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, các bộ, ban,ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiềubiện pháp triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đã được triển khai sâurộng và thiết thực, hiệu quả, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân hưởngứng, tham gia tích cực; công tác khen thưởng đã bám sát các quy định, chất lượngngày càng được nâng lên; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là nhữngtấm gương tiêu biểu, xuất sắc. Tuy nhiên, còn một số bộ, ngành, địa phương chưathực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫnthi hành; quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng từ cơ sở lên các cấp mất nhiềuthời gian, không đảm bảo tính kịp thời; một số tập thể, cá nhân sau khi đượckhen thưởng nhưng việc phát huy, tính lan tỏa, nêu gương chưa cao; việc tổ chứcđón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua một số nơi thực hiện chưatrang trọng, làm giảm ý nghĩa, tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn XuânPhúc tại Văn bản số 6524/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 8 năm 2014 và Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnhcông tác thi đua, khen thưởng; Để công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 góp phầntích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ,ban, ngành, địa phương và cả nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghịcác bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương quan tâm chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền,triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong tràothi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớntrong năm 2015.

2. Triển khai thực hiện đúng các quyđịnh của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đóđề nghị chú trọng các vấn đề sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư,quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với pháp luật về thi đua, khen thưởng và thựctiễn của từng bộ, ban, ngành, địa phương.

- Trong xét khen thưởng cần tăng cườngviệc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong cácphong trào thi đua để khen thưởng; chú trọng việc phát hiện các điển hình làcông nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa,biên giới hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguyhiểm để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo các tập thể, cánhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuấtsắc và phù hợp với thành tích, công trạng đạt được; thành tích đạt được nhiều,công lao
đóng góp lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng thì mức hạng khen thưởng cao. Cơ quanchuyên trách về thi đua, khen thưởng các cấp khi thẩm định hồ sơ khen thưởng cầncó nhiều kênh thông tin (như phối hợp chặt chẽ với thanh tra, cơ quan quản lýnhà nước theo các lĩnh vực...) để đảm bảo chính xác thành tích đề nghị khen thưởng.

- Quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởngthực hiện đúng theo quy định của khoản 3 Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, trong đó thực hiện cảicách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ khen thưởng và thờigian trả kết quả khen thưởng để bảo đảm tính kịp thờitrong khen thưởng.

3. Thực hiện đúng các quy định vềnghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua theo Nghịđịnh số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ để việc trao tặngmang ý nghĩa biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu,xuất sắc.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngđề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương quan tâm thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Vụ (phòng, ban) TĐKT bộ, ngành, đoàn thể TW;
- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BTĐKTTW: T.Ban, P.T.Ban, các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, VI.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà