BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159 /BXD-KTXD
V/v Điu chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiu.

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổphn VINACONEX 25

Bộ Xây dngnhn được vănbản s1461/2014/VC25-ĐTngày 28/11/2014 ca Công ty cổ phần VINACONEX 25 đ ngh hưng dn điuchỉnh giá hp đng thi công xây dng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dng có ý kiếnnhưsau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chnh giá hợp đồng xây dựng thc hin theo nội dung hợp đng đã ký và phù hp vi quy đnh ca pháp lut tương ng với từng thi k.

Theo nội dung văn bn s1461/2014/VC25-ĐT,hpđồngs1204/2013/HĐXD-VINACONEX25 được ký ngày 12/4/2013 gia Ban quảnlý các d án đu tư xâydng Tng cc Hi quan và Công ty cổ phn VINACONEX 25 làhp đng theo đơn giá cố đnh, trong hp đồng các bên đã tha thun được điu chnh giá khi Nhà nước thay đi cnh ch về thuế, tinlương ảnh hưng trc tiếp đến giá hp đồng ... . Như vy, vic điu chỉnh giá hp đồng này khi Nhà nước thay đi mc lương ti thiu là phù hp. Tuy nhiên,khi điều chnh chi phí nhân công theo chế đ tin lương mi (Ngh định s103/2012/NĐ-CP và Ngh định s 182/2013/NĐ-CP) các bên phải đảm bo nguyên tắc giá nhân công được điu chỉnh phù hp vi mặt bng giá nhân côngtheo th trưng nơi xây dựng công trình.

Các bên căn cứ vào phương pháp điu chnh giá đãtha thuận trong hpđồng và các quyđịnh ti Thông tưs 08/2010/TT-BXD ngày29/7/2010 ca Bộ Xâydng hưng dẫn phương pháp điu chnh giá hợp đng trong hot động xây dựng đ điu chnh giá hợp đng cho phù hp. u ý: giá gốc (nhân công và máy thi công) đ làm s tính toán điều chỉnh giá hp đồng theo quy định caThông tưs 08/2010/TT-BXD là giá đưc xác định trong khong thi gian 28 ngày trưc ngày đóng thu.

Công ty cổ phần VINACONEX 25 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhn:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

KT. B TRƯNG
TH TRƯNG

Bùi Phm Khánh