TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/CT-TTHT
V/v: xác định nguyên giá tài sản cố định

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam
Địa chỉ: phòng 3, Tầng 8, Toà nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Q.1
Mã số thuế: 0311782575

Trả lời văn bản số 002- 12/CV-KONICA ngày24/12/2013 của Công ty về xác định nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căncứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Giá tính thuế:

Đối với hàng hóa,dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho là giá tính thuếgiá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểmtrao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Riêng biếu, tặng giấy mời (khôngthu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thì ngườiđẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phéptheo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0)”

Căncứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chínhquy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức chovay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Căncứ Khoản 1.a Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụngvà trích khấu hao tài sản cố định:

“Nguyêngiá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trảcộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chiphí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vàotrạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tưmua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phílắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

Trườnghợp Công ty kinh doanh mặt hàng máy photocopy dự tính chuyển một số máyphotocopy (hàng hoá) thành TSCĐ thì phải lập hóa đơn tính thuế GTGT theo quy định (hàng tiêu dùng nội bộ), giátính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểmtiêu dùng nội bộ. Căn cứ giá bán (chưa có thuế GTGT) ghi trên hoá đơn này Côngty hạch toán vào nguyên giá TSCĐ, trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
3344 - 314511 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga