BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QLCL-KN
V/v: Chương trình đào tạo GLP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Ông NAKANIWA Hiroshi - Cố vấn trưởng Dự án SCIESAF

Phúc đáp công văn số 01- 2014/CVngày 15/01/2014 của Dự án về kế hoạch khóa đào tạo GLP tại Nhật Bản và Việt Namtrong năm 2014, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm vùng 4,6 chúng tôi có ý kiếnnhư sau:

1. Chương trình đào tạo: Thống nhấtvới kế hoạch của Dự án đưa ra là chỉ tổ chức 2 khóa, một khóa thực tập và traođổi kinh nghiệm đảm bảo chất lượng phòng kiểm nghiệm tại Nhật Bản và một khóaOJT tại Việt Nam, không cần tổ chức Echo training tại Việt Nam.

2. Nội dung 02 khóa:

a. Khóa thực tập, trao đổi kinhnghiệm tại Nhật Bản, chúng tôi đề xuất Chuyên gia Nhật giới thiệu bổ sung thêmcác nội dung:

- Hệ thống tổ chức và vận hành củabộ phận QA-QC trong phòng kiểm nghiệm, biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả thửnghiệm của Nhật Bản.

- Giới thiệu về phần mềm quản lýphòng kiểm nghiệm của Nhật Bản về quản lý hóa chất, chất chuẩn, quản lý mẫu thửvà trả kết quả kiểm nghiệm.

- Quản lý và đánh giá dữ liệu phântích tại phòng kiểm nghiệm (hóa học và sinh học).

- Quy định và hướng dẫn an toànphòng thí nghiệm (hóa học và an toàn sinh học).

b. Khóa OJT tại Việt Nam, thời giannên tổ chức trong 02 tuần:

- 01 tuần chuyên gia Nhật giớithiệu về hệ thống GLP, khảo sát và đưa ra các khuyến nghị, cải thiện đối vớicác quy định và hoạt động thực hành đảm bảo chất lượng phòng kiểm nghiệm, hướngdẫn trực tiếp cán bộ phòng kiểm nghiệm trong tất cả các công đoạn từ công đoạnchuẩn bị mẫu, vận hành thiết bị đến trả kết quả để đảm bảo chất lượng kết quảkiểm nghiệm.

- 01 tuần đi chi tiết vào nhữngkinh nghiệm mà phía Nhật Bản kiểm soát thiết bị, cách thức xây dựng và pháttriển phương pháp mới và các nội dung nêu tại Mục a. ở trên.

3. Về nhân sự tham gia khóa đàotạo: Do tính chất của phòng kiểm nghiệm sinh học và hóa học là khác nhau nêncác biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng và triển khai phương pháp mới cũngkhác nhau, vì vậy chúng tôi đề nghị Dự án xem xét cho mỗi đơn vị đi học tập tạiNhật Bản là 2 người (Cục Quản lý Chất lượng NLTS, Trung tâm vùng 4, 6).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- TTV4,6 (để biết);
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
KIÊM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Nguyễn Như Tiệp