TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/TANDTC-PC
Bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CácTòa án nhân dân cấp cao

Để thi hành Luật tổchức Tòa án nhân dân năm 2014, Ủy banthường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 thành lập Tòa ánnhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhândân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đãquyết định thành lập bộ máy giúp việc của cácTòa án nhân dân cấp cao; phân bố, điều động Thẩm phán, cán bộ, công chức đếncông tác tại các Tòa án nhân dân cấp cao; chỉ đạo việc chuyển giao thẩm quyềnxét xử theo đúng quy định tại Điều 2Nghị quyết số 81/2014/QH13 “về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân”.

Để bảo đảm hoạt động xét xử phúc thẩm, giám đốcthẩm, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các Tòa án nhân dâncấp cao đúng pháp luật, đúng thời hạn luật định, Chánh án Tòa án nhân dân tốicao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương ổn định tổ chức và chỉ đạo các Thẩm phán, cán bộ, công chức của Tòa ánmình đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật tổ chứcTòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/QH13 củaQuốc hội “Về việc thi hành Luậttổ chứcTòa án nhân dân”, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng giải quyết, xét xửcác vụ việc theo đúng Nghị quyết số 37 của Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báocáo ngay về Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC;
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Bùi Ngọc Hòa