BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 159/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Trả lời vướng mắc của một số đơn vị phản ảnh việc thực hiệnThông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương về kiểm tra chấtlượng sản phẩm dệt may, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thông quan hàng hoá: theo quy định tại khoản 2 Điều 4Thông tư 32/2009TT-BCT của Bộ Công Thương, đối với lô hàng nhập khẩu phải kiểmtra chất lượng, cơ quan hải quan chỉ thông quan khi có Thông báo kết quả kiểmtra chất lượng của cơ quan kiểm tra.

2. Về cơ quan kiểm tra chất lượng: Bộ Công Thương đã có cácQuyết định số 6328/QĐ-BCT ngày 16/12/2009, số 6362/QĐ-BCT ngày 17/12/2009 và số 6603/QĐ-BCT ngày 28/12/2009, đề nghị các đơn vị lấy các văn bản này tại mạngNet Office của Tổng cục Hải quan để theo dõi thực hiện.

3. Về không áp dụng kiểm tra chất lượng đối với vải nhậpkhẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13101/BCT-KHCN ngày 25/12/2009 của Bộ Công Thương (đã sao gửi các đơn vị).

4. Về lấy mẫu hàng hoá: được quy định tại khoản 3 Điều 2Thông tư số 32/2009/TT-BCT và tại Phụ lục 3, mẫu 3 "Biên bản lấymẫu", ban hành theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT thể hiện rõ việc lấy mẫu docơ quan kiểm tra chủ trì thực hiện (cử người, xác định phương pháp lấy mẫu, sốlượng mẫu, đơn vị lưu mẫu v.v...).

Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Hải quan thì cơ quanhải quan chỉ lấy mẫu để phân tích hoặc trưng cầu giám định phục vụ kiểm trahàng hoá. Do đó nếu cơ quan kiểm tra chất lượng yêu cầu doanh nghiệp gửi mẫu cóniêm phong hải quan thì có văn bản trả lời cho cơ quan kiểm tra được biết"cơ quan hải quan không tham gia lấy mẫu".

5. Về đề nghị Bộ Công Thương quy định rõ "sản phẩm vớimục đích sử dụng đặc biệt khác" tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 32/2009TT-BCT: đối tượng không áp dụng là "quần áo chống cháy" do vậy căn cứdanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên hàng, không xác định mụcđích sử dụng.

6. Về đề nghị ban hành Danh mục hàng hoá có mã số HS đối vớisản phẩm dệt may phải kiểm tra chất lượng: Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với BộCông Thương.

7. Quy định tại điểm e.2 khoản 2 Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính khi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu phải cógiấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kếtquả kiểm tra chất lượng. Quy định tại Mẫu 2 Phụ lục 3 kèm theo Thông tư32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương: khi đăng ký kiểm tra chất lượng phải có tờkhai hàng hoá nhập khẩu, sẽ gây vướng mắc (nếu có) giữa cơ quan kiểm tra chấtlượng với doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra chất lượng có trách nhiệm giải quyết.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu sinh vướng mắckhác từ phía doanh nghiệp liên quan đến quy định tại Thông tư 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương, các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với BộCông Thương để giải quyết theo thẩm quyền./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường