BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 159/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v thông báo giá phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-BTNMTngày 3 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đơngiá dự toán in, gia công và phát hành phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tổng cục Quản lý đất đai thông báo giáphát hành phôi Giấy chứng nhận chính thức là: 4.500 đồng/tờ (bồn nghìn năm trămđồng cho một tờ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất).

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trườngcăn cứ vào đơn giá trên để xây dựng kế hoạch nhận phôi Giấy chứng nhận phục vụ yêucầu cấp Giấy chứng nhận của địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Vụ TC, vụ KH (để phối hợp);
- Lưu: VT, CĐKTK, TT (70).

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phùng Văn Nghệ