THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/TTg-KTNV/v đầu tư mở rộng hm đường bộ qua Đèo Ngang

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 189/BGTVT-ĐTCT ngày 08 tháng 01 năm 2016) về việc đầu tư bổ sung hạng mục mở rộnghầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang vàoDự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợpđồng BOT (Dự án), vẫn giữ trạm thu phí Đèo Ngang để thu phí hoàn vốn nhưý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10667/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩmđịnh, phê duyệt điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành,bảo đảm hiệu quả đầu tư; đồng thời, thống nhất với nhà đầu tư và các cơ quanliên quan về phương án tài chính hoàn vốn của toàn bộ Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung H
i;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Tổng công ty Sông Đà
(Tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng,Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg,TGĐ CổngTTĐT,Vụ KTTH;
- Lưu: VT
, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải