THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/TTg-QHQT
V/v gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 187/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2013), ý kiến của cácBộ: Công Thương (công văn số 12267/BCT-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2012), Tàichính (công văn số 17683/BTC-QLN ngày 21 tháng 12 năm 2012), Ngoại giao (côngvăn số 4548/BNG-TCQT ngày 10 tháng 12 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý bổ sung 500.000 Euro việntrợ không hoàn lại của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) chodự án "Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa", điều chỉnh nội dunghoạt động và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm2013, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báocho UNIDO về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt nội dung điềuchỉnh Dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quyđịnh hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg các Vụ: TH, ĐMDN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải