THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/TTg-QHQT
V/v Tham gia Dự án khu vực do UNEP tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại công văn số 162/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia Dự ánkhu vực "Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắmcông bền vững và nhãn sinh thái" Do Chương trình môi trường của Liên hợpquốc (UNEP) tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Ủy ban Châu Âu (EC) vàgiao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dựán.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpthu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện Đề cương chi tiết Dự án. thẩmđịnh, phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải