BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 159/TY-TC
V/v: Thống kê số lượng nhập, xuất, tồn vắc xin LMLM và vắc xin cúm gia cầm năm 2008

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Để tổng hợp vắc xin Lở mồm long móng và vắc xin cúm gia cầmđã sử dụng tại các địa phương năm 2008, trên cơ sở đó Cục Thú y phân bổ vắc xinLở mồm long móng và vắc xin cúm gia cầm năm 2009.

Cục Thú y yêu cầu Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố thống kêsố lượng, nhập, xuất, tồn vắc xin (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Cục Thú y(Phòng Tài chính) trước ngày 13/02/2009, gửi bản FAX trước (số FAX :043.629.0285), sau đó gửi theo đường công văn theo địa chỉ: Cục Thú y - Số 15/78Đường Giải Phóng Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội. Gửi phòng Tài chính kế toán.

Mọi chi tiết xin liên chị Nguyển Thị Thược số máy (043.869.1597hoặc 0912.266.764).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, TC.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Quang Anh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 159/TY-TC thống kê số lượng nhập, xuất, tồn vắc xin Lở mồm long móng và vắc xin cúm gia cầm năm 2008