ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/UBND-NĐ
V/v đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Công nghiệp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian vừa qua trên địa bàn cảnước đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong khai thác đá gâynhiều thiệt hại về người và vật chất, để triển khai thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-BLĐTBXH ngày 05/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hộinhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra trong khai thác, chếbiến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi lập Đề án xin khai thác, chếbiến khoáng sản phải nêu rõ về quy mô khai thác, chế biến, công cụ, quy trình,kỹ thuật; đặc biệt phải có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động có tính khảthi cao.

2. Trên cơ sở Đề án khai thác, chếbiến khoáng sản của tổ chức, cá nhân, giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp vớiSở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩmđịnh và thống nhất ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép cho tổchức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản khi đủ điều kiện bảo đảm về antoàn lao động. Trong quá trình các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản,Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao độngthương binh và xã hội, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấphành các quy trình, kỹ thuật khai thác, chế biến các biện pháp bảo đảm an toànlao động; tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn lao động phải lập hồ sơđể xử lý, trường hợp thường xuyên vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng phải báocáo đề xuất cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động.

UBND các huyện, thành phố có tráchnhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra các đơn vị có hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩmquyền đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm các quy định của pháp luật tronghoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý,tiến hành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tổ chức, cá nhânhiện đang khai thác, chế biến khoáng sản Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp vớiSở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra quytrình, kỹ thuật khai thác, chế biến và các biện pháp bảo đảm an toàn lao độngđang thực hiện, nếu tổ chức, cá nhân không đảm bảo an toàn lao động trong khaithác, chế biến khoáng sản phải quy định thời gian để khắc phục; trường hợptrong thời gian quy định mà tổ chức, cá nhân không khắc phục xong thì tiến hànhlập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản lậpđầy đủ thủ tục, kiểm tra hồ sơ xin phép khai thác, chế biến khoáng sản của tổchức, cá nhân và trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép theo đúng quyđịnh hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quanphối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K4, K6, K9(T23b);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện