BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/XNK-CN
V/v thông quan xe ô tô nhập khẩu loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại Giao thông vận tải
(Địa chỉ: 69 Triều Khúc, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 130/CV-TCKTngày 18 tháng 4 năm 2013 của Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại Giaothông Vận tải đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu thông quan hàng hóa đối với xeô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng. Về vấn đề này,Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Bộ CôngThương có công văn số 7860/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chỉ đạo thựchiện theo nội dung: xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 09 chỗ ngồi trởxuống, đã xếp hàng lên tàu trước ngày 26 tháng 6 năm 2011 và hàng về đến cảngViệt Nam trước ngày 24 tháng 7 năm 2011 (ngày đến cảng Việt Nam là ngày ghi trêndấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa trong hồ sơ phương tiện vậntải nhập cảnh) được làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, không phải thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2012.

- Ngày 07 tháng 9 năm 2012, Bộ CôngThương có công văn số 8415/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chỉ đạo thựchiện theo nội dung: các lô hàng xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trởxuống, chưa qua sử dụng, nhập khẩu theo các hợp đồng đã ký (số lượng, chủngloại) trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT (ngày 12 tháng 5 năm 2011)và có chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được làm thủ tục nhậpkhẩu theo quy định, không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương. Hàng về đến cảngViệt Nam chậm nhất là ngày 07 tháng 12 năm 2012.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo đểCông ty được biết và đề nghị liên hệ với Tổng cục Hải quan để được hướng dẫnthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà