TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/GSQL-GQ1
V/v ngừng nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2000 Inc. sản xuất hoặc cung cấp

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19727/QLD-KD ngày 13/11/2014 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo việc: Tạm ngừng nhập khẩu tất cả các loại thuốc do Công ty Health2000 Inc. có trụ sở tại 70 Beaver Creek Road # 30, Richmond Hill, Ontario,Canada sản xuất hoặc cung cấp vào Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 19727/QLD-KD ng ày 13/11/2014 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế)

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải