BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: Gia hạn phụ lục hợp đồng gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Tập đoàn Hanaka.
(ĐC: Khu CN Hanaka, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 46/2012/CV-HNK ngày 24/2/2012 của Tập đoàn Hanaka (dưới đây gọi là Công ty) về việc gia hạn phụ lục hợp đồng gia công của hợp đồng số 01/Jinyun-Hanaka ký ngày 15/3/2011 với đối tác Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính: “Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công (kể cả gia hạn hợp đồng) được thể hiện bằng phụ lục hợp đồngtrước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực và thông báo phụ lục này với cơ quan hải quan trước hoặc cùng thời điểm thương nhân Việt Nam (sau đây gọi tắt là thương nhân) làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó.”;
- Tại công văn số 3730/TCHQ-GSQL ngày 3/8/2011, Tổng cục Hải quan đã lưu ý doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật: việc kéo dài hợp đồng gia công phải được Công ty thông báo bằng phụ lục hợp đồng cho cơ quan hải quan trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực;
- Căn cứ hồ sơ doanh nghiệp xuất trình bổ sung ngày 21/3/2012 theo công văn số 122/GSQL-GQ2 ngày 14/3/2012 của Cục Giám sát quản lý về hải quan thì Công ty không xuất trình được Phụ lục hợp đồng gia công đề nghị gia hạn hiệu lực từ ngày 31/12/2011 đến ngày 30/6/2012;
Do đó, việc ngày 24/2/2012, Công ty đề nghị gia hạn hợp đồng gia công số 01/Jinyun-Hanaka ký ngày 15/3/2011 để kéo dài thời gian thực hiện từ ngày 31/12/2011 đến ngày 30/6/2012 là không đúng quy định vì hợp đồng này đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2011 (kể cả thời gian gia hạn).
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh