VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/VPCP-KGVX
V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số 86-CV/BTGTW ngày 01 tháng 3 năm 2016 về việc bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh”, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tưng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, VPBCSĐCP;
- Lưu: VT
, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Khắc Định