BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15907/BTC-TCT
V/v: hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căncứ Khoản 2 Điều 11 Chương II Luật thuế giá trị gia tăng số 08/2008/L-CTN ; Điều38 Luật Quản lý thuế; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị giatăng, Luật Quản lý thuế.

BộTài chính hướng dẫn tỷ lệ giá trị gia tăng làm căn cứ tính thuế giá trị giatăng phải nộp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặcthực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực hiện nộp thuế theophương pháp khoán áp dụng từ ngày 1/1/2009 như sau:

1.Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng (sau gọi là tỷ lệ GTGT) được xác định trên cơ sởQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định cho sáu (06) nhóm ngành kinh tếvà năm (05) khu vực địa lý được đánh số thứ tự từ khu vực I đến khu vực V trêncơ sở Quyết định 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007(phụ lục chi tiết đính kèm công văn này).

2.Tỷ lệ GTGT quy định cho các khu vực và các nhóm ngành bao gồm tỷ lệ sàn (tỷ lệtối thiểu) và tỷ lệ trần (tỷ lệ tối đa). Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cánhân kinh doanh nhiều ngành nghề thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động chính.Trường hợp các hoạt động đều là hoạt động chính và không xác định được riêngbiệt từng hoạt động thì áp dụng tỷ lệ ngành nghề cao nhất.

3.Căn cứ tỷ lệ quy định của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế đối chiếu với tìnhhình kinh tế xã hội tại địa phương để nghiên cứu và ban hành tỷ lệ GTGT áp dụngtại địa phương, không tiếp tục mở rộng thành nhiều nhóm nhỏ (riêng đối vớingành thương mại bán các mặt hàng trong trường hợp cần thiết có thể phân thành2 nhóm: bán buôn, bán lẻ) và không vượt quá khung tỷ lệ trần, sàn theo hướngdẫn của Bộ Tài chính.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương báo cáo để Bộ Tàichính (Tổng cục Thuế) nghiên cứu sửa đổi bổ sung.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, NSNN;
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b))

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu