BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 800/SXD-KTXDngày 02/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tưsố 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giánhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01/2015/TT-BXD )Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đơn giá nhân công xây dựng côngbố tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ có tính chất tham khảo. Trên cơ sở nguyêntắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công tại Điều 3 và quy định về tổ chức thựchiện tại điều 5 của Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo việcđiều tra, khảo sát đơn giá nhân công thị trường làmcơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,...điều chỉnhđơn giá nhân công trong các bộ đơn giá hiện hành của địa phương và điều chỉnhdự toán đã lập theo bộ đơn giá này; đơn giá nhân công điều tra theo thịtrường như quy định tại Điều 3 của Thông tư số 01/2015/TT-BXD đã bao gồm tất cảcác khoản phụ cấp, do đó khi xác định đơn giá nhân công xây dựng sẽ không còncác khoản phụ cấp như nêu tại văn bản số 800/SXD-KTXD nữa.

2. Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉhướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, là một phần chi phí trong chiphí đầu tư xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư thay thế Thôngtư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành Thôngtư mới thì việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình vẫn thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai căn cứhướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhn:
- Như trên
- Lưu VT, Vô KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh