BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được cáccông văn số 730/CKHĐT-PTM 732/CKHĐT-PTM 733/CKHĐT-PTM ngày 12/3/2013, số 771/CKHĐT-PTM 772/CKHĐT-PTM 773/CKHĐT-PTM 774/CKHĐT-PTM 775/CKHĐT-PTM 776/CKHĐT-PTMngày 15/3/2013 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu hàngphục vụ quốc phòng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng năm2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung danh mục hàng hóanhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 kèm theo công văn số 1312/BQP-CKHĐT ngày 21/02/2013 của Bộ Quốc phòng; thì: từ Phụ lục I đến Phụ lụcIV là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới thuộc kế hoạch năm 2013 đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt; Phụ lục V là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộcdanh mục đã được phê duyệt từ năm 2012 trở về trước nhưng chưa thực hiện xongtrong năm 2012, chuyển sang thực hiện trong năm 2013.

Tại thời điểm tháng 2/2013, Bộ Quốcphòng đã chuyển toàn bộ hàng hóa chưa thực hiện trong năm 2012 sang kế hoạchthực hiện năm 2013 (theo Phụ lục V kèm theo công văn số 1312/BQP-CKHĐT ) nhưngtại các công văn đề nghị miễn thuế nêu trên (được ban hành trong tháng 3) vẫnđề nghị thực hiện việc xét miễn thuế theo danh mục hàng hóa nhập khẩu năm 2012.Do đó, sẽ có sự trùng lặp khi thực hiện trừ lùi đối với hàng hóa được đề nghịxét miễn thuế nhập khẩu tại các công văn nêu trên.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét miễnthuế nhập khẩu và thống nhất trong quá trình theo dõi hàng hóa nhập khẩu theodanh mục đăng ký hàng năm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Quốcphòng có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ việc hàng hóa đã nhập khẩu theo các vănbản đề nghị xin miễn thuế nêu trên (cũng như các văn bản đề nghị sau này) thuộcdanh mục hàng hóa năm 2012 hay năm 2013.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để BộQuốc phòng biết và xin được nhận ý kiến phản hồi trước ngày 05/4/2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường