BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1591/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần sữa Việt Nam
484-486 188 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 397/CV-CTS-TCKT /06 ngày 15/03/2006 của Công ty cổ phần sữa Việt Nam về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán, Bộ Tài chính đã có công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 hướng dẫn: “Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng kohán được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong cùng thời gian Công ty vừa hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ; vừa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu thì Công ty được miễn thuế TNDN trong năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sữa Việt Nam biết và đăng ký với cơ quan thuế để được ưu đãi thuế theo chế độ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc