BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su

Hà Nội, ngày 07tháng5 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1410/CT-TNCN ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh phản ánh vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân, hộ gia đình có vườn cây cao su. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và gửi lấy ý kiến của một số UBND tỉnh, thành phố và các Bộ có liên quan. Do nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi chờ văn bản sửa đổi, bổ sung đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Websit
e TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Nguyễn Thị Hạnh