BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1592/TCHQ-GSQL
V/v xác định loại hình gia công theo qui định tại Điều 178 Luật Thương mại

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ xuất nhập khẩu)

Trả lời công văn số 1681/BCT-XNK ngày 27/2/2009 của Bộ CôngThương về việc xác định loại hình gia công theo qui định tại Điều 178 LuậtThương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương lànếu bất kỳ công đoạn nào trong quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của bênđặt gia công đều được coi là hoạt động gia công nếu có sử dụng nguyên liệu, vậtliệu của bên đặt gia công.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan có cơ sởxác định chính xác loại hình gia công, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thươnglàm rõ nội dung qui định tại Điều 178 Luật Thương mại, đặc biệt thế nào là thựchiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất; hoạt động phânloại, đóng gói, sửa chữa, giặt mài quần áo… có được coi là một trong những hoạtđộng để sản xuất sản phẩm không?

Trước đây, Tổng cục Hải quan đã nhiều lần có công văn traođổi, đề nghị Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) giải thích rõ nội dung quiđịnh tại Điều 178 Luật Thương mại để có cơ sở hướng dẫn Hải quan và doanhnghiệp thực hiện thống nhất. Tuy nhiên, Bộ Công Thương vẫn chưa giải thích vấnđề này.

Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến và rất mong nhận được sựhợp tác của quý Bộ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh