BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ
V/v hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại 02 Hội nghị tậphuấn kiểm kê đất đai cho các địa phương, tổ chức tại tỉnh Bình Dương và tỉnhPhú Thọ từ ngày 30/10 đến ngày 06/11/2014, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn thực hiện thống nhất một số nội dungsau đây:

I. Về nội dung chuyên môn thực hiện kiểm kê đấtđai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtnăm 2014

1. Xác định, thể hiện mã loại đất và đối tượng sửdụng đất trên bản đồ kết quả điều tra, kiểm kê:

a) Loại đất ghi trên bản đồ kết quả điều tra kiểmkê đối với khoanh đất gộp cả đất ở và cácloại đất nông nghiệp (đất vườn, ao) thì mã loại đất phải thể hiện lần lượt từngloại đất và diện tích của mỗi loại đấttrong dấu ngoặc đơn kèm theo như sau: Mã loại đất 01 (diện tích loại đất 01);Mã loại đất 02 (diện tích loại đất 02);... diện tích đất ở của khoanh đất được xác định theo tổng diệntích đất ở đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đấttrong khoanh đất đó, trường hợp thửa đất chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụngđất thì xác định tạm thời bằng hạn mức giao đấtở mới của địa phương; diện tích còn lại của khoanh đất sau khi đã xác định đượcdiện tích đất ở thì được xác định vào loại đấtnông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng.

Ví dụ: Khoanh đất có diện tích đất ở 5000m2,đất vườn trồng cây lâu năm 15500m2, đất có mặt nước chuyên dùng10000 m2; được thể hiện mã loạiđất trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê như sau: ONT(5000); CLN(15500); MNC(10000).

b) Đối với các khoanh đất thuộc các khu vực tổnghợp gồm: Đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất khu công nghệ cao, đất khukinh tế, đất khu bảo tồn thiên nhiên, cơsở bảo tồn đa dạng sinh học thì trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, ngoàiviệc thể hiện nhãn khoanh đất theo quy địnhtại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT còn phải thể hiệnthêm mã của khu vực tổng hợp đãquy địnhtrongbiểu 08/TKĐĐ và 09/TKĐĐ .

Riêng đối với các khoanh đất thuộc phạm vi bãi bồiven biển cần kiểm kê thì ngoài việc thể hiện nhãn khoanh đất theo quyđịnhtại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT còn thể hiện thêm mã đất khu vựcbãi bồi ven biển bằng ký hiệu (BVB).

c) Trường hợp khoanh đất có nhiều đối tượng cùng sửdụng mà không xác định được diện tích từng loại đối tượng (như trường hợp đấtxây dựng nhà hỗn hợp gồm chung cư và văn phòng và cơ sở thương mại, dịch vụ)thì xác định loại đối tượng sử dụng đất theo loại đối tượng chủ yếu đang sở hữunhà ở.

d) Trường hợp khoanh đất đã được giao, cho thuê,công nhận quyền sử dụng đất là đất trồnglúa nhưng tại thời điểm thực hiện kiểm kê đang sử dụng vào đất cây hàng nămkhác thì vẫn kiểm kê vào loại đất trồng lúa.

đ) Trường hợp khoanh đất được giao đất, cho thuêđất, công nhận quyền sử dụng đất là đất trồng lúa và tại thời điểm kiểm kê chỉtrồng 1 vụ lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản thì kiểm kê theo loại đất chính là đấttrồng lúa, ngoài ra tổng hợp thêm việc sử dụng đất vào mục đích kết hợp làđất nuôi trồng thủy sản; trường hợpkhoanh đất trồng 1 vụ lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận quyềnsử dụng đất thì căn cứ vào giá của từng loại đất để xác định loại đất chính,loại đất kết hợp theo quy địnhtại Điều 3của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtđất đai.

2. Phương thức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bảnđồ hiện trạng sử dụng đất 2014 (thực hiện khoản 5 Điều 8 của Thông tư số28/2014/TT-BTNMT ):

Về việc lựa chọn phương thức thực hiện kiểm kê đấtđai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đề nghị các địa phương áp dụng theo quy địnhtại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụcông ích.

II. Về việc lập dự toán kiểm kê đất đai, lập bảnđồ hiện trạng sử dụng đất

1. Các địa phương đến thời điểm kiểm kê đất đai màđã hoàn thành kiểm kê rừng theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giaiđoạn 2013-2016” thì phải sử dụng kết quả kiểm kê rừng để chuyển vẽ các khoanhđất lâm nghiệp lên bản đồ điều tra kiểm kê mà không phải thực hiện điều trakhoanh vẽ thực địa. Đối với đất quốc phòng, đất an ninh theoquy định sẽ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thựchiện; các địa phương phải sử dụng kết quả kiểm kê của Bộ Quốc phòng, Bộ Công anđể chuyển vẽ các khoanh đất lên bản đồ điều tra kiểm kê của địa phương mà khôngphải thực hiện điều tra khoanh vẽ thực địa.

Do đó, phần dự toán kinh phí kiểm kê của các đơn vịhành chính có diện tích đất lâm nghiệp đã kiểm kê theo Quyết định số 594/QĐ-TTgvà diện tíchđất quốc phòng, đất an ninh sẽ được trừ đi phần kinh phí điều trakhoanh vẽ thực địa (do không phải thực hiện). Việc xác định kinh phí tính trừđược thực hiện bằng cách: tính tổng số công thực hiện điều tra khoanh vẽ thựcđịa cho một xã có diện tích trung bình 1000 ha theo quy địnhtại Mục I, Chương II, Phần II (trong bảng 8, tiết 3) củaThông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bảnđồ hiện trạng sử dụng đất (sau đây gọi tắtThông tư số 42/2014/TT-BTNMT); trên cơ sở đó xác định số công điều tra khoanhvẽ thực địa trung bình cho 01 ha để nhân với diện tích rừng đã thực hiện kiểmkê theo Quyết định số 594/QĐ-TTg và diện tích đất quốc phòng, diện tíchđất an ninh do Bộ Quốcphòng, Bộ Công an thực hiện và nhân với lương ngày công lao động để tính kinhphí phải giảm trừ đi so với đơn giá chuẩn.

2. Đối với các chỉ tiêu theo quy địnhtại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng8 năm 2014 (do Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT chưa tính mức cho các nội dung này)được áp dụng một số nội dung chi hướng dẫn tại Phụ lục số 03 “nhiệm vụ chưa có địnhmức, đơn giá” của Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 02năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toánkinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Thông tư liêntịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT) gồm các nội dung chi:

- Chi công cho điều tra viên (thuê ngoài);

- Công tác phí cho cán bộ đi điều tra khảo sát

- Chi công tổng hợp, phân tích báo cáo kết quả cho7 báo cáo/tỉnh (gồm: báo cáo chuyên sâu về đất trồng lúa; đất khu công nghiệp,cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất khu công nghệ cao, khu kinh tế; đất của cáccông ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng; đất của các khu kinh tế; đất bãibồi ven biển; đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiềnchưa chuyển sang thuê đất); do tính chất quy mô của báo cáo không phức tạp, chỉáp dụng ở mức 2.000.000 đồng/báo cáo.

3. Các chi phí khác tính theo hướng dẫn tại Thôngtư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ; riêng chi phí kiểm tra nghiệm thu tạicấp xã, huyện sử dụng trong kinh phí tính theo tỷ lệ quy định; chi phí trựctiếp và chi phí chung để thực hiện mà không đủ chi thì tính thêm phần công tácphí theo chế độ hiện hành cho ban chỉ đạo, tổ chuyên viên giúp việc của tỉnh(nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt chi tiết trước khi thực hiện.

4. Một số lưu ý khi áp dụng Thông tư số42/2014/TT-BTNMT :

a) Khi áp dụng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx)quy định tại Bảng 2, Điểm 2, Mục I - Thốngkê đất đai cấp xã để tính định mức cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cấpxã phải tính nội suy đối với đơn vị hànhchính có diện tích tự nhiên nằm trong khoảng giữa quy định tại Bảng 2 theo côngthức sau:

Bảng 2

STT

Diện tích tự nhiên (ha)

Hệ số
(Kdtx)

Hệ số cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

100 - 1.000

0,5 - 1,00

Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 100))x(diện tích của xã cần tính - 100)

2

> 1.000 - 2.000

1,01 - 1,10

Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000- 1000))x(diện tích của xã cần tính - 1000)

3

> 2.000 - 5.000

1,11 - 1,20

Hệ số của xã cần tính = 1,11+((1,2-1,11)/(5.000- 2000))x(diện tích của xã cần tính - 2000)

4

> 5.000 - 10.000

1,21 - 1,30

Hệ số của xã cần tính = 1,21+((1,3-1,21)/(10.000- 5000))x(diện tích của xã cần tính - 5000)

5

> 10.000 - 150.000

1,31 - 1,40

Hệ số của xã cần tính = 1,31+((1,4-1,31)/(150.000-10.000))x(diện tích của xã cần tính - 10.000)

b) Sửa lại Ghi chú cuối các bảng, gồm: (1) Ghi chúcuối Bảng 4 sửa lại “Ghi chú: Định mứctại Bảng 4 nêu trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị cấp xã”; (2) Ghi chúcuối Bảng 5 sửa lại là “Ghi chú: Định mức tại Bảng 5 nêu trên tính cho tỉnhtrung bình có 10 đơn vị cấp huyện”; (3) Tại tiết 2 ghi chú cuối Bảng 8 sửa lạilà “Định mức tại Bảng 8 nêu trên tính cho xã trung bình có diện tích bằng 1.000ha”; (4) Ghi chú cuối Bảng 13 sửa lại là “Ghi chú: Định mức tại Bảng 13 nêutrên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị cấp xã)”; (5) Tại ghi chú cuối Bảng19 sửa lại là “Ghi chú: Định mức tại Bảng 19 nêu trên tính cho tỉnh trung bìnhcó 10 đơn vị cấp huyện”; (6) Ghi chú cuối Bảng 20 sửa lại là: “Ghi chú: ... có10 đơn vị cấp huyện”; (7) Ghi chú cuốiBảng 30, gạch đầu dòng thứ nhất sửa lại là: “- Định mức dụng cụ, thiết bị trêntính cho xã đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha);...”; (8) Ghi chú cuối Bảng 33sửa lại là “Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơnvị cấp xã”; (9) Ghi chú cuối Bảng 36 sửa lại là: “Định mức dụng cụ, thiết bịtrên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị cấp huyện”.

c) Khi áp dụng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx)quy định tại Bảng 10, Điểm 2, Mục I -Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụngđất cấp xã để tính mức cho việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã phải tínhnội suy đối với đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên nằm trong khoảng giữaquy định tại Bảng 10 theo công thức sau:

Bảng10

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlx

Hệ số (Ktlx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/1000

100

1,00

Hệ số của xã cần tính =1,0

> 100 - 120

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần = 1,01+((1,15-1,01)/(120- 100))x(diện tích của xã cần tính-100)

2

1/2000

> 120 - 300

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95)/(300-120))x(diện tích của xã cần tính-120)

> 300 - 400

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính = 1,01+((1,15-1,01)/(400-300))x(diện tích của xã cần tính-300)

> 400 - 500

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính = 1,16+((1,25-1,16)/(500-400))x(diện tích của xã cần tính-400)

3

1/5000

> 500 - 1.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95)/(1000-500))x(diện tích của xã cần tính-500)

> 1.000 - 2.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(2000-1000))x(diện tích của xã cần tính-1000)

> 2.000 - 3.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(3000-2000))x(diện tích của xã cần tính-2000)

4

1/10000

> 3.000 - 5.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(5000-3000))x(diện tích của xã cần tính-3000)

> 5.000 - 20.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(20.000-5000))x(diện tích của xã cần tính -5000)

> 20.000 - 50.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000)

> 50.000-150.000

1,26 - 1,35

Ktlx của xã cần tính =1,26+((1,35- 1,26)/(150.000-50.000))x(diện tích của xã cần tính -50.000)

d) Khi áp dụng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh)quy định tại Bảng 15, Điểm 2, Mục II. Kiểmkê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện để tính mức cho việclập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện phải tính nội suy đối với đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên nằmtrong khoảng giữa quy định tại Bảng 15 theo công thức sau:

Bảng15

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlh

Hệ số (Ktlh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/5000

2.000

1,00

Hệ số Ktlh của huyện cần tính =1,0

> 2.000 - 3.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01 +((1,15-1,01)/(3.000-2.000))x(diện tích của huyện cần tính -2.000)

2

1/10000

> 3.000 - 7.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(7.000-3.000))x(diện tích của huyện cần tính -3.000)

> 7.000 - 10.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(10.000-7000))x(diện tích của huyện cần tính -7.000)

> 10.000 - 12.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính = 1,16+((1,25- 1,16)/(12.000-10.000))x(diện tích của xã cần tính -10.000)

3

1/25000

> 12.000 - 20.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(20.000-12.000))x(diện tích của xã cần tính -12.000)

> 20.000 - 50.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01 +((1,15- 1,01)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000)

> 50.000 - 100.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(100.000-50.000))x(diện tích của xã cần tính -50.000)

> 100.000-350.000

1,26 - 1,35

Ktlh của huyện cần tính =1,26+((1,35- 1,26)/(350.000-100.000))x(diện tích của xã cần tính -100.000)

đ) Khi áp dụng hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx)quy định tại Bảng 16, Điểm 2 Mục II. Kiểmkê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện để tính mức cho cấphuyện phải tính nội suy đối với đơn vị hành chính cấp huyện có số đơn vị cấp xãtrực thuộc nằm trong khoảng giữa quy định tại Bảng 16 theo công thức sau:

Bảng 16

STT

Số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện

Ksx

Hệ số(Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

15

1,00

Ksx của huyện cần tính =1,0;

Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính công thức =1+(0,04x(Số xã của huyện cần tính -15))

2

16 - 20

1,01 - 1,06

Ksx của huyện cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(20- 16))x(Số xã của huyện cần tính -16)

3

21 - 30

1,07 - 1,11

Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(30-21))x(Số xã của huyện cần tính -21)

4

31 - 40

1,12 - 1,15

Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40- 31))x(Số xã của huyện cần tính -31)

5

41 - 50

1,16 - 1,18

Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50-41))x(Số xã của huyện cần tính -41)

e) Khi áp dụng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh hệ số (Ktlt) quy địnhtại Bảng 21 Điểm 2, Mục III. Kiểm kê đất đai cấp tỉnh để tính mức cho cấp tỉnhphải tính nội suy đối với đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên nằm trongkhoảng giữa quy định nêu tại Bảng 21 như sau:

Bảng21

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlt

Hệ số (Ktlt) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/25000

50.000

1,00

Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính =1,0

> 50.000 - 100.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(100.000-50.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -50.000)

2

1/50000

> 100.000 - 200.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(200.000-100.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -100.000)

> 200.000 - 250.000

1,01 - 1,10

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,1- 1,01)/(250.000-200.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -200.000)

> 250.000 - 350.000

1,11 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,11 +((1,25- 1,11)/(350.000-250.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -250.000)

3

1/100000

> 350.000 - 500.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 0,95)/(500.000-350.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -350.000)

> 500.000 - 800.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(800.000-500.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -500.000)

> 800.000-1.200.000

1,16 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(1.200.000-800.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -800.000)

> 1.200.000-1.600.000

1,26 - 1,35

Ktlt của tỉnh cần tính =1,26+((1,35- 1,26)/(1.600.000-1.200.000))x(diện tích của tỉnh cần tính -1.200.000)

g) Khi áp dụng hệ số (Ksh) sốlượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh quy định tại Bảng 22, Điểm 2, Mục III. Kiểm kê đấtđai cấp tỉnh để tính mức cho cấp tỉnh phải tính nội suy đối với đơn vị hành chínhcấp tỉnh có số đơn vị cấp huyện trực thuộc nằm trong khoảng giữa quy định nêutại Bảng 22 theo công thức:

Bảng22

STT

Số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh

Ksh

Hệ số (Ksh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

10

1,00

Ksh của tỉnh cần tính =1,0; Trường hợp số huyện của tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức =1+(0,04x(Số huyện của tỉnh cần tính -10))

2

11 - 15

1,01 - 1,06

Ksh của tỉnh cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15- 11))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -11)

3

16 - 20

1,07 - 1,11

Ksh của tỉnh cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20- 16))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -16)

4

21 - 30

1,12 - 1,15

Ksh của tỉnh cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(30- 21))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -21)

5

31 - 50

1,16 - 1,18

Ksh của tỉnh cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 31))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -31)

h) Định mức cho việc “Tiếp nhận, kiểm tra thẩm địnhkết quả kiểm kê đất đai” tại các Điểm 1.2 và 2.2, Mục II. Kiểm kê đất đai vàlập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; Điểm 1.2 và 2.2, Mục III. Kiểm kêđất đai cấp tỉnh là định mức tính cho công “Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ kết quảkiểm kê đất đai”.

i) Khi tính định mức hao phí thiết bị tại thứ tự 2,cột danh mục thiết bị là máy vi tính, của Bảng 65, Điểm 1, Mục III, Chương II,Phần III, ở cột định mức (Ca/tỉnh) trong bảng tính file mẫu, đã ghi là “0,00”. Đềnghị nhập lại số liệu là: “0,01”.

k) Các mức dụng cụ từ 11 đến 26 (Bảng 43) dùng chocông tác ngoại nghiệp, tách để nhân chi phí chung (theo hướng dẫn nội nghiệp15%, ngoại nghiệp 20%).

l) Ghi chú cuối Bảng 45, sửa lại và lưu ý: “Địnhmức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình xã đồng bằng có diện 1.000ha; khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ởphần định mức lao động công nghệ “Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê đấtđai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. Như vậy, không thực hiện điềuchỉnh hệ số cho chi phí vật tư.

Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã sử dụng bản đồ địa chính để thực hiện điều tra,khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê; trường hợp sử dụng bản đồ ảnhthì định mức dụng cụ, thiết bị trên được nhân với hệ số 1,1; trường hợp sử dụngbản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước thì định mức dụng cụ, thiết bị trênđược nhân với hệ số 1,2. Theo đó, không điều chỉnh các hệ số này cho chi phívật tư.

m) Ghi chú cuối Bảng 48, sửa lại và lưu ý: Định mứcdụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000,1/10000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; bằng 300 ha,1.000 ha, 5.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng xã thì tính tương ứng theo côngthức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. Như vậy, khôngthực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư.

n) Ghi chú cuối Bảng 57, sửa lại và lưu ý: Định mứcdụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị cấp xã; khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứngtheo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm trathẩm định kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai;phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiệntrạng sử dụng đất cấp huyện. Như vậy, không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chiphí vật tư.

o) Ghi chú cuối Bảng 60, sửa lại và lưu ý: Định mứcdụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụngđất ở các tỷ lệ 1/5000, 1/10000, 1/25000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏhơn hoặc bằng 2.000 ha; bằng 7.000 ha, 20.000 ha và có từ 15 đơn vị cấp xã trực thuộc); khi tính mức cho từng huyệncụ thể thì tính tương ứng theo công thứctính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấphuyện” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện. Nhưvậy, không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư.

p) Ghi chú cuối Bảng 69, sửa lại và lưu ý: Định mứcdụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị cấp huyện; khitính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phầnđịnh mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm trathẩm định kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tíchđất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất”của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.Như vậy, không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư.

q) Ghi chú cuối Bảng 72, sửa lại và lưu ý: Định mứcdụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụngđất ở các tỷ lệ 1/25000, 1/50000, 1/100000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏhơn hoặc bằng 50.000 ha; bằng 200.000 ha, 500.000 ha) và có từ 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc; khi tínhmức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mứclao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sửdụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sửdụng đất cấp tỉnh. Như vậy, không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung chuyên môn vàviệc lập dự toán để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụngđất năm 2014; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh vềTổng cục Quản lý đất đai (về chuyên mônliên hệ Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai - số điện thoại 04.36290208;về dự toán liên hệ Vụ Kế hoạch - Tàichính, điện thoại 04.36290551) để được hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, VP(TH), VKHTC, CKSQLSDĐĐ (75).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch