BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/BNN-TCLN
V/v hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc 2013-2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướngChính phủ giao về triển khai thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừngtoàn quốc giai đoạn 2013-2016" phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày15 tháng 4 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tàichính:

- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn cơchế quản lý, sử dụng kinh phí dự án.

- Xem xét, tạm ứng trước nguồn kinhphí năm 2013 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiệnmột số hạng mục công việc của dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Tài chính quan tâm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Vụ Tài chính (phối hợp);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn