CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1593/CP-QHQT
V/v phê duyệt Biên bản họp Hợp tác phát triển Việt - Đức 2004

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6004 BKH/KTĐN ngày 21/9/2004) về việc phê duyệt Biên bản họp thường niên Hợp tác phát triển (ODA) Việt Nam - Đức năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Biên bản họp thường niên Hợp tác phát triển Việt Nam - CHLB Đức năm 2004. Theo đó cam kết ODA năm 2004 của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam là 43 triệu Euro (trong đó 16,37 triệu Euro là tài trợ không hoàn lại) dành cho: Hợp tác kỹ thuật là 8 triệu Euro và Hợp tác tài chính là 35 triệu Euro.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai các thoả thuận đã đạt được, trong đó chú ý nâng cao vai trò chủ động của các chủ dự án phía Việt Nam và dành ưu tiên cho hai lĩnh vực: hợp tác đào tạo nghề kỹ thuật cao và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thống nhất trong Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Đức vừa qua (9/10/2004)

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan